Oferta1

Księgi rachunkowe

Książki przychodów i rozchodów

Sprawozdania GUS

Kadry, Płace, ZUS

Doradztwo podatkowe

Obsługa prawna

Wirtualny sekretariat

Archiwum

Ralex - Biuro Rachunkowe Poznań
Doradztwo podatkowe

W ramach usługi oferujemy:

pointPrzygotowywanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe

Charakterystyka usługi: Usługa polega na identyfikacji istniejącego problemu podatkowego, zbadaniu wydanych w tym zakresie interpretacji a następnie przygotowaniu pytań i wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W ramach usługi zapewniona jest także reprezentacja w postępowaniu sądowym, jeśli wydana zostanie negatywna interpretacja.

Korzyści: Zabezpieczenie przed sankcjami podatkowymi skarbowymi oraz uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stosowanych rozwiązań podatkowych w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT i innych.

pointReprezentacja w postępowaniach podatkowych i karno-skarbowych

Charakterystyka usługi: Usługa polega na zapewnieniu zastępstwa procesowego doradcy podatkowego będącego także prawnikiem począwszy od pierwszego etapu postępowania tj. zastrzeżeń do protokołu aż do ewentualnego rozstrzygnięcia sądowego.

Korzyści: Efektem usługi jest uniknięcie, ograniczenie lub przynajmniej odroczenie negatywnych konsekwencji w postaci dodatkowych zobowiązań podatkowych lub odpowiedzialności majątkowej i osobistej.

pointReorganizacje podatkowe działalności – doradztwo w wyborze optymalnej podatkowo i prawnie formy prowadzania działalności

Charakterystyka usługi: Usługa polega na opracowaniu i przeprowadzeniu restrukturyzacji podatkowej zwiększającej bezpieczeństwo prawno-podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela lub wspólnika, w szczególności poprzez zmniejszenie odpowiedzialności majątkiem osobistym wobec wierzycieli, przy jednoczesnym zachowaniu najniższych możliwych obciążeń podatkowych.

Korzyści: Obniżenie opodatkowania właściciela lub wspólnika lub zachowanie niskiego opodatkowania w połączeniu z ochroną majątku osobistego.

pointPrzygotowywanie dokumentacji podatkowej cen transferowych z podmiotami powiązanymi

Charakterystyka usługi: Usługa polega na przygotowaniu w zakresie zarówno prawnym jak i ekonomicznym (kalkulacja) wymaganej przez prawo dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które w wielu przedsiębiorstwach o strukturze holdingu stanowią istotny obszar działalności.

Korzyści: Efektem usługi jest wsparcie prawne i ekonomiczne w ograniczaniu ryzyka stosowania cen transferowych (sankcji za nieposiadanie dokumentacji oraz dodatkowego podatku za stosowanie cen nierynkowych), celem zapewnienia komfortu prowadzenia działalności.

pointBieżące doradztwo podatkowe

Charakterystyka usługi: Usługa polega na wyczerpującym opracowaniu zagadnień budzących wątpliwości w formie opinii lub informacji na wskazany temat. Usługa ta może także przybrać postać kompleksowego audytu podatkowego dotyczącego przedsiębiorstwa, bądź wyłącznie konkretnych składników majątku i poprzedzać transakcję związane z danym przedsiębiorstwem lub składnikiem majątku (zakup, sprzedaż, aport).

Korzyści: Efektem usługi jest uniknięcie sankcji podatkowych, obniżenie wysokości płaconych podatków lub zabezpieczenie podatkowe transakcji związanych z nabywanym lub sprzedawanym majątkiem.